Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Aiemmat julkaisut

 

Elina Ekholmin väitöskirja Monimuotoisuus ja esteettömyys - Näkövammaisten asiantuntijoiden työelämäkokemuksia tarkistettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 13.11.2009. Tutkimus on luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis-palvelussa. Painettua versiota voi tilata osoitteesta elina.ekholm (at) ennora.fi hintaan 30 € (sis. alv 8 %) + postikulut.

 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Vapaavuori, S. & Ekholm, E. & Tuokkola, K. (2021): Ikäihmisten kokemuksia digitaalisista palveluista. Helsinki: Valli ry. Ikäteknologiakeskus.

 

Vapaavuori, S. & Ekholm, E. & Tuokkola, K. (2020) Ikäystävällisyys mukaan digiyhteiskuntaan. Pankkipalveluselvitys. Helsinki: Valli ry. Ikäteknologiakeskus.

  

Ekholm, E. & Tuokkola, K. & Luhtasaari, M.: Yhteiselon avaimia – 
virikkeitä kunnille hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. 

Oikeusministeriö: Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 29/2018. 

 

 

Ekholm, E. & Huttunen, H-P. & Rinas, M. & Tuokkola, K. & Haapakorpi, A. (2018): Korkeakoulututkintojen tunnustamiseen ja täydentämiseen liittyvä sähköinen tiedottaminen – Selvitys asiakaslähtöisen tiedottamisen 
kehittämiseksi.                                                                                    Helsinki:Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 30/2018

 

 

Ekholm, E. & Tuokkola, K.: ”Samalle viivalle”. Havaintoja kuntien yhdenvertaisuustyöstä. Uutta kunnista.                                      Kuntaliiton julkaisusarja 2/2018.

 

 

Savileppä, A. & Ekholm, E. (2016). Kansainvälistyvä Hämeenlinna. 
Toimintamalli maahanmuuttajien kotouttamiseksi 2016 – 2020. 

 

 

Ekholm, Elina (2015). Työtä yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Konserni, 53/2015. 

 

 

Ekholm, Elina & Teittinen, Antti (2014). Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133. Tutkimuksessa on tarkasteltu vammaisten nuorten työntekijäkansalaisuutta. Työntekijäkansalaisuudella tarkoitetaan sitä taloudellista ja sosiaalista sidettä, jonka työ muodostaa yksilön ja yhteiskunnan välillä. Tutkimusaineisto koostui 21 vammaisen nuoren ja 15 työnantajan haastattelusta. Nuorten ja työnantajien yhteinen näkemys on, että hyvä koulutus, aktiivisuus, ennakkoluulottomuus sekä toimiva palvelujärjestelmä edistävät vammaisten nuorten asemaa työelämässä.

 

Ekholm, Elina (2012). "Mä en olisi tässä nyt." Nuorten kokemusasiantuntijoiden mielipiteitä Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoidosta. Helsinki: Helsingin Diakonissalaitos. Selvityksessä kerrotaan 20 lapsen ja nuoren mielipiteitä intensiivihoidosta. Kokemuksissa painottuvat toisaalta omahoitajan ja lastenkodin yhteisöllisyyden mukanaan tuoma turvallisuus ja rauhoittuminen ja toisaalta pohdinta hoitoon liittyvien sääntöjen oikeuden- ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Ekholm, Elina & Katisko, Marja (2012). Yhteiseloa metropolissa – kokemuksia sovittelusta ja näkökulmia lastensuojeluun. Diakonia-ammattikorkeakoulu. B Raportteja 52. Tampere: Juvenes Print Oy. Metropolialueella kohtaavat eri puolilta maata ja maailmaa muuttaneet ihmiset ja perheet. Julkaisu koostuu kahdesta tutkimuksesta, joissa tarkastellaan ajankohtaisia metropolialueen ilmiöitä: maahanmuuttajataustaisten perheiden tilannetta sekä naapurustossa ja nuorten parissa syntyviä konflikteja ja niiden sovittelua. Tutkimusten avulla halutaan tuoda virikkeitä palvelujärjestelmien kehittämiseen, ongelmien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn sekä arjen kanssakäymisen parantamiseen.

Ekholm, Elina (2011). Konflikti kerrostalossa – sopua naapurustoon. Teoksessa Sopua! Näkökulmia naapuruussovitteluun. Suomen Pakolaisapu. Helsinki: Esa Print Oy. 

Ekholm, Elina (2011). Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Sisäasiainministeriön julkaisut 6/2011. Helsinki: Sisäasiainministeriö.

Ekholm, Elina (2010) Monimuotoisuus työelämässä – näkövammaiset asiantuntijat edelläkävijöinä. Työpoliittinen aikakauskirja 2/2010, 45 – 58.

Ekholm, Elina & Mikkonen, Anna & Martiskainen Taina (2008) Access to Quality Education for Asylum-seeking and Refugee Child. Finland Country Report. Geneve: UNHCR.

Ekholm Elina & Salmenkangas Mai (2008). Puhumalla paras – ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin. Helsinki: Sisäasiainministeriö 1/2008. Arjen etnisten konfliktien ehkäisyä, käsittelyä ja ratkaisua käsittelevä kirja julkistettiin huhtikuussa 2008 pidetyssä Etnisten suhteiden foorumissa ja julkaisun verkkoversio löytyy osoitteesta www.intermin.fi/julkaisut → Sisäasiainministeriön julkaisut → Puhumalla paras

Ekholm, Elina, Magennis, Sophie & Salmelin, Leni (toim.) (2005). Shaping our Future. A Practical Guide to the Selection, Reception and Integration of Resettled Refugees. Ministry of Labour. Helsinki: Edita Prima. (Ilmestynyt myös suomeksi nimellä Uusi alku – käsikirja pakolaisten valinnasta, vastaanotosta ja kotouttamisesta.)

Forsander, Annika & Ekholm, Elina & Hautaniemi, Petri (toim.) (2001). Monietnisyys, työ ja yhteiskunta. Helsinki: Palmenia-kustannus.

Ekholm, Elina (toim.) (1999). Maahanmuuttajat yrittäjinä - kokemuksia maahanmuuttajien osuuskunnista. Helsinki: Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen julkaisuja 21/1999. (Ilmestynyt myös englanniksi nimellä Experiences of Multicultural Co-operatives.)

Ekholm, Elina (1997). Experience in measuring refugees´ integration in Finland. Teoksessa Measurement and indicators of integration. Council of Europe. Community relations. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Eneh, Oge & Ekholm, Elina & Pitkänen, Maarit (1997). Case studies of good practice for the prevention of racial discrimination and xenophobia and the promotion of equal treatment in the workplace. Finnish study. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Working Paper No.: WP/97/37/EN.

Ekholm, Elina & Pitkänen, Maarit. (1995). Preventing racism at the workplace. Report on the ethnic minorities and migrants in the Finnish labour market. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Working Paper No.: WP/95/52/EN.

Forsander, Annika & Ekholm, Elina & Saleh, Rayah (1994). Monietninen työ - haaste ammattitaidolle. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen täydennyskoulutusjulkaisuja 9/1994.

Ekholm, Elina (1994). Syrjäytyä vai selviytyä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 9/1994. Helsinki: Painatuskeskus Oy.

 Monimuotoisuus ja esteettömyys - näkövammaisten asiantuntijoiden työelämäkokemuksiaMonimuotoisuus ja esteettömyys - näkövammaisten asiantuntijoiden työelämäkokemuksia

 

 

 

 

 

 

 Elina Ekholmin uusin, Helsingin Diakonissalaitokselle tekemä selvitys kuvaa lasten ja nuorten näkemyksiä lastensuojelusta. 

 Yhteiseloa metropolissa

  

Sopua! Näkökulmia naapuruussovitteluun Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi 

 

Puhumalla paras